Tájékoztató a honlappal kapcsolatos adatkezelésről és a „cookie”-k használatáról

Kérjük, hogy weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Tájékoztatót, amely közérthető módon tartalmazza, hogy cégünk, mint Adatkezelő, a honlap használatával összefüggésben milyen elvek és szabályok mentén kezeli az Ön személyes adatait. Az Adatvédelmi Szabályzatban cégünk egyértelműen és részletesen tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével összefüggő valamennyi fontos tényről és körülményről.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap használata esetén Ön elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat.

1.    Személyes adatok kezelése

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön, mint felhasználó – és úgyis, mint a személyes adatok kezelésében érintett személy (a továbbiakban: érintett) – a BACH Mindenkinek Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által fenntartott és üzemeltetett www.tubakurzus.hu honlapot (a továbbiakban: honlap/weboldal) meglátogatja, vagy a honlapon elérhető szolgáltatásunkat igénybe veszi, akkor a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük az Ön által megadott, illetve az Ön tevékenységének függvényében általunk megismert személyes adatait.

Az Ön személyes adatainak a honlapunkon folytatott tevékenységével kapcsolatos kezelése során az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR/Általános Adatvédelmi Rendelet – 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően járunk el.

2.    Az Adatkezelő és a honlap üzemeltetőjének adatai:

Név: BACH Mindenkinek Kft.
Székhely: 1225 Budapest, Akó u. 40.
Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-353344
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: igazgato@bachmindenkinek.hu
Kapcsolat: Kovács Zalán László ügyvezető (belső adatvédelmi felelős)
e-mail: igazgato@bachmindenkinek.hu
postacím: 1221 Budapest, Akó u. 40.

3.    Adatfeldolgozók

3.1.Tájékoztatjuk, hogy cégünk, mint Adatkezelő, a tevékenységének ellátásához szükséges adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatban, valamint az adatfeldolgozókkal külön e célra megkötött írásbeli szerződés alapján, az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók (a továbbiakban: adatfeldolgozó) igénybevételével végzi. Az Adatkezelő által az adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

3.2. Adatfeldolgozó:
Név: Genion Group Bt.
Cégjegyzékszám: 08-06-014388, Székhely: 9028 Győr, Kisdiófa utca 15.
Képviselő: Forgách István, Elérhetőség: +36307375292
(a továbbiakban: adatfeldolgozó)

3.3. Az adatfeldolgozók tevékenységével, valamint az adattovábbítás szabályaival kapcsolatos további részletes szabályozást a GDPR és az Infotv. tartalmazza.

4.    Felügyeleti szervek és jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önnek (mint érintettnek) kifogása van saját személyes adatainak a honlapon végzett tevékenységgel összefüggő kezelésével, vagy egyéb módon jogellenes adatkezelést tapasztal, a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak.

4.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelésével összefüggésben bármilyen, Ön szerint jogellenes helyzetet tapasztal, kérjük, hogy mindenekelőtt közvetlenül értesítse az Adatkezelőt annak érdekében, hogy az esetet kivizsgálhassuk, és a jogellenes helyzet megszüntetése iránt intézkedhessünk. Adatkezelő az ilyen bejelentést követően késedelem nélkül minden, a jogszabályok által előírt, és a tőle elvárható, ésszerű intézkedést megteszi az eset kivizsgálása, és a jogellenes állapot megszüntetése érdekében, amelyről az érintettet 15 napon belül az általa megadott elérhetőségen értesíti.

4.2. A fentiektől függetlenül Önnek lehetősége van arra is, hogy közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz forduljon jogorvoslatért:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 – 1) 391 – 1400
Fax: (+36 – 1) 391 – 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu

Amennyiben a felügyeleti hatósággal való kapcsolatfelvételben segítségre, vagy a panaszkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

4.3. Adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön – választása szerint – bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Az Adatkezelő Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által Önnek okozott kárért is. Jelezzük, hogy az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

5.    A honlap felkeresésével kapcsolatos adatok kezelése

5.1.Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk – elsődlegesen a weboldal szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében – úgynevezett „sütiket” („cookie”-kat) használ.

Tájékoztatjuk, hogy a www.tubakurzus.hu weboldal (a továbbiakban: honlap/weboldal) felkeresésével kisméretű fájlok, úgynevezett „süti”-k, vagy (idegen nyelvű kifejezéssel élve) „cookie”-k kerülhetnek az Ön számítógépére, vagy arra a technikai eszközre, amelyen keresztül Ön a weboldalt felkereste.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon használt „sütik” nem kezelnek személyes adatot.

5.2. A „süti” (cookie) egy olyan kisméretű adategyüttes, amelyet ez a weboldal az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol, és később onnan kiolvashat. A „sütit” (cookie) más webhely nem képes elolvasni, csak az, amelyik azt elhelyezte. A „sütiket” (cookie) az MBA kizárólag adminisztratív, illetőleg a jelen pontban meghatározott célokra használja fel. Tájékoztatjuk, hogy egyetlen „süti” (cookie) sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé teszi bárki számára az Ön e-mailen, telefonon vagy hagyományos postai úton történő elérését. A „sütik” (cookie-k) számtalan funkcióval rendelkezhetnek, többet között információt gyűjthetnek, megjegyezhetik a látogató egyéni beállításait, érdeklődési igényeit, lehetőséget adnak a honlap tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, mely információk utóbb felhasználásra kerülhetnek, de alapfunkciójuk, hogy általánosságban megkönnyítsék a weboldalak használatát, és növeljék a felhasználói élményt a honlap látogatói számára. Tájékoztatjuk, hogy vannak olyan „sütik” (cookie), amelyek személyes adatok kezelésével nem járnak. A személyes adatok kezelésével járó „sütik” (cookie) használatához az Ön hozzájárulása szükséges, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlap használata során van lehetősége megadni. Az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatok kezelésével járó „sütiket” (cookie) nem használunk. A hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, illetőleg joga van ahhoz, hogy tiltakozzon az adatkezelés e formája ellen: „Google Analytics Cookie, Google AdWords Cookie.

5.3. Az alábbi linken keresztül Ön megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találja meg a „sütik” (cookie) kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciókat és további ismereteket szerezhet a „sütik” működésével kapcsolatban:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://www.allaboutcookies.org/
5.4. A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a „sütiket”, de Ön olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a „sütik” fogadását, illetve jelzi azok értékelését. Az alábbi honlapon keresztül Ön további információkat szerezet a „sütik” szerepéről: http://www.youronlinechoices.com/hu/ vagy az https://www.allaboutcookies.org/ weboldalon.

Amennyiben Ön a „sütik” fogadását elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos elemei vagy a honlap teljes egészében nem lesz elérhető az Ön számára. A honlap első látogatásakor Ön által megadott „süti”-beállításokat Ön bármikor módosíthatja.
 
5.5. Honlapunkon az alábbi „sütiket” (cookie) használjuk szolgáltatásaink fejlesztése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen „munkamenet (SESSIONID) sütik”
Ezek a „sütik” személyes adatok kezelésével nem járó, de a szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen sütik, melyek alkalmazása azért szükséges, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, és az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja a honlapot, ezek a sütik automatikusan törlődnek az Ön számítógépéről, de ezen sütik nélkül nem tudjuk biztosítani Önnek a honlapunk rendeltetésszerű használatát.

Az adatkezelés célja:    Az adatkezelés jogalapja:    Használat leírása:    Az adatkezelés időtartama:    Hozzáférés, tárolás, adattovábbítás, az adatkezelés címzettjei:
A honlap megfelelő működésének biztosítása    az Ön hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont    munkamenet biztosítása, azonosítása, a felhasználók állapota az oldalkérések között    a látogatói munkamenet végéig    adatkezelő, adatfeldolgozók

A teljesítményt biztosító „sütik”
A weboldal böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából weboldalunk ún. teljesítményt biztosító „sütiket” (cookie) használ. Ezek a „sütik” személyes adatok kezelésével nem járnak, arra szolgálnak, hogy tisztában lehessünk honlapunk látogatóinak aktuális érdeklődési igényeivel honlapunk meglátogatása vagy használata során, és arról nyújtanak számunkra információt, hogy látogatóink hogyan és milyen rendszerességgel használják weboldalunkat, mennyi időt töltenek el annak használatával. A személyes adatkezeléssel járó, teljesítményt biztosító „sütik” (cookie) használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a honlap használatakor adhat meg, vagy azt bármikor visszavonhatja, illetőleg bármikor tiltakozhat az adatkezelés e formája ellen.

Az adatkezelés célja:    Az adatkezelés jogalapja:    Használat leírása:    Az adatkezelés időtartama:    Hozzáférés, tárolás, adattovábbítás, az adatkezelés címzettjei:
látogatói szokások felmérése a látogatói élmény növelése érdekében    az Ön hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont    felhasználó helyzetének tárolása az adott webhelyen    állandó    adatkezelő, adatfeldolgozók

A funkcionális „sütik” (cookie)
Ezek a „sütik” személyes adatokat kezelésével nem járnak, a használat célja a weboldalunk felületén végzett műveletek megjegyzésével a szolgáltatásaink színvonalának emelése, és az Ön igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatás nyújtása. A személyes adatkezeléssel járó, funkcionális „sütik” (cookie) használatához az Ön hozzájárulása szükséges, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlap használatakor adhat meg, vagy azt bármikor visszavonhatja, illetőleg bármikor tiltakozhat az adatkezelés e formája ellen.

Az adatkezelés célja:    Az adatkezelés jogalapja:    Használat leírása:    Az adatkezelés időtartama:    Hozzáférés, tárolás, adattovábbítás, az adatkezelés címzettjei:
látogatói szokások felmérése a látogatói élmény növelése érdekében    az Ön hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont    felhasználó helyzetének tárolása az adott webhelyen    állandó    adatkezelő, adatfeldolgozók

A használatot elősegítő vagy marketing célú„sütik” (cookie)
A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.Ezek a „sütik” személyes adatot nem kezelnek, de lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük és értékelhessük a weboldal használata során alkalmazott látogatói választásokat. A személyes adatkezeléssel járó „sütik” használatához az Ön hozzájárulása szükséges, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlap használatakor adhat meg, vagy azt bármikor visszavonhatja, illetőleg bármikor tiltakozhat az adatkezelés e formája ellen.

Az adatkezelés célja:    Az adatkezelés jogalapja:    Használat leírása:    Az adatkezelés időtartama:    Hozzáférés, tárolás, adattovábbítás, az adatkezelés címzettjei:
látogatói szokások felmérése marketing célú kiértékelés, felhasználás érdekében    az Ön hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont    felhasználó helyzetének tárolása az adott webhelyen    állandó    adatkezelő, adatfeldolgozók
„Google Analytics” – sütik (_ga kezdetűek)
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Ezen cookie-k telepítése megakadályozható ugyan a böngésző megfelelő beállításaival, ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói esetleg nem használhatók a maguk teljességében. A weboldal használatával a felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Google feldolgozhatja az előzőekben ismertetett módon a weboldal használatából eredő adatokat.Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

Az adatkezelés célja:    Az adatkezelés jogalapja:    Használat leírása:    Az adatkezelés időtartama:    Hozzáférés, tárolás, adattovábbítás, az adatkezelés címzettjei:
látogatói szokások felmérése a látogatói élmény növelése érdekében    az Ön hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont     felhasználói szokások analitikai elemzése     állandó    www.ocpenzugyek.hu
USA Google Inc.


Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha szeretné letiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez.
A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

A Facebook „sütik” (fbss_kezdetűek)
Ezek a „sütik” személyes adatokat kezelésével nem járnak, a használat célja a weboldalunk felületén végzett műveletek megjegyzésével a szolgáltatásaink színvonalának emelése, és az Ön igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatás nyújtása. A személyes adatkezeléssel járó, funkcionális „sütik” (cookie) használatához az Ön hozzájárulása szükséges, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlap használatakor adhat meg, vagy azt bármikor visszavonhatja, illetőleg bármikor tiltakozhat az adatkezelés e formája ellen.

Az adatkezelés célja:    Az adatkezelés jogalapja:    Használat leírása:    Az adatkezelés időtartama:    Hozzáférés, tárolás, adattovábbítás, az adatkezelés címzettjei:
látogatói szokások felmérése a látogatói élmény növelése érdekében    az Ön hozzájárulása
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont    felhasználó helyzetének tárolása az adott webhelyen    állandó    adatkezelő, adatfeldolgozók
Facebook

6.    Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatot cégünk kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az általunk végzett adatkezelés annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtése és kezelése tisztességesnek és törvényes. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy Önt, mint felhasználót (érintettet) csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát. Az adatkezelés során a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság alapelveinek mentén járunk el. Cégünk, mint adatkezelő, és a vele szerződésben álló, megbízásából eljáró adatfeldolgozók a honlapon kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében megteszik az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető – így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó – kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket, ideértve indokolt esetben az álnevesítés alkalmazását. Az adatbiztonsági intézkedések kialakítása és végrehajtása során az figyelembe vesszük az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. Az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén megfelelően módosítjuk. Az adatbiztonsággal kapcsolatos további részletes információk az Adatvédelmi Szabályzatban (link) érhetők el.

7.    Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (érintetti jogok)

Cégünk, mint Adatkezelő, az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában az Ön részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott alábbi jogok gyakorlását biztosítja:

– előzetes tájékozódáshoz való jog,
– hozzáféréshez való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– az adatkezelés korlátozásához való jog),
– törléshez való jog),
– tiltakozáshoz való jog
– adathordozhatóság biztosításának joga

A fenti jogosultságokról és azok érvényesítésének módjáról részletesebb tájékoztatást a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletben (a továbbiakban: „GDPR/Általános Adatvédelmi Rendelet – 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) talál.

8.    A „sütik” karbantartása, törlése

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a „sütiket”. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az https://www.allaboutcookies.org/ webhelyre, ahol ezt tetszése szerint megteheti.

Ön bármikor törölni tudja a számítógépén vagy használat elektronikus eszközén tárolt összes „sütit”, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztatóban foglaltak módosítására.

Hatályos: 2021. február 01.


BACH Mindenkinek Kft.
Adatkezelő